Sågverkshistoria

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste exportnäringar med en lång historia. Redan 1447 omtalas i skrift ett sågverk som låg vid Forsviks strömmar utanför Karlsborg i Västergötland.  Sågarna var vattendrivna fram till 1849 då Sveriges första ångdrivna såg byggdes i Tunadal utanför Sundsvall. Sågverken spelade en viktig roll när Sverige industrialiserades och längst våra kuster byggdes ett stort antal sågverk.

 

Och hela hamnen som en spegel låg

Och såg vid såg jag såg hvart helst jag såg

Skaldade  Elias Sehlstedt år 1872 och blickade ut över Alnön vid  Sundsvall.

 

Av de stora anläggningarna finns idag inte så mycket kvar. Ett och annat maskinhus står kvar men de flesta såghusen har försvunnit och produktionsutrustningen har skrotats.  Arbetarnas kaserner har rivits och bebyggelsen har förändrats.  Men några av de mindre anläggningarna har sparats och är idag spännande arbetslivsmuseer. Nors ångsåg i Hälsingland och Drängsmarks ångsåg är två utmärkta exempel. På dessa sågverk genomförde Arbetets museum under förra veckan en kurs i ramsågning. Bengt Spade, Industriminnesbyrån, som ledde kursen har tagit fram ett fantastiskt studiematerial och René Sjöstrand har gjort en häpnadsväckande animering som börjar med ett sågblad och slutar med en komplett ramsåg!

 

Nors Ångsåg som ligger invid Ljusnan i Hälsingland är en av de bäst bevarade ångsågarna i landet. Den startade 1898-99 och var igång till 1956. Ramsågen och hyveln drevs av en ångmaskin. Som mest sågades över 3000 kubikmeter virke på ett år. Det finns även ett par arbetarbostäder bevarade. Ångsågen är privat och visas efter överenskommelse. Med några veckors hårt arbete skulle sågen kunna starta igen som ett levande museum. Det som fattas är lite pengar, lite kunskap och några som vill göra jobbet.

 

Sågen i Drängsmark norr om Skellefteå, Västerbotten, byggdes 1895. Sågen drevs av en vattenturbin men 1924 installerades en lokomobil tillverkad av Munktell i Eskilstuna. Under sågens glansperiod på 1940- och 50-talet sågades i treskift. I mitten av 1960-talet upphörde verksamheten. Såväl sågen som maskinhuset är helt intakt, med den ursprungliga tekniska utrustningen bevarad. Sågen är en ramsåg och i såghuset finns dessutom ett kantverk, en hyvel och en slipsten. I maskinhuset finns lokomobilen från 1924 med drivhjul, transmissioner och paternosterverk för sågspånen. Drängsmarkssågen är den enda körbara ångsågen i Sverige.Vid kursen i Nor genomfördes bland annat ultraljudsmätningar av godstjockleken i pannanSlipning av sågblad är en viktig del i arbetet på sågenLycka är en dag på sågen!


RSS 2.0